About
"Diamond Media chúng tôi chuyên cung c?p công ty cung c?p d?ch v? call center t?i uu nh?t v?i tôn ch?: ""Ð?t mình vào d?a v? khách hàng và d?i x? trên mong d?i c?a h?"".
T?i Diamond media, chúng tôi luôn t? hào v? nh?ng giá tr? khác bi?t mang l?i cho khách hàng, d?i tác cung nhu nh?ng th? m?nh c?a mình.
Ð?a ch?: C?m Công nghi?p Lai Xá, Kim Chung, Hoài Ð?c, Hà N?i.
Website: https://callcenter.vn/
S? di?n tho?i: 0987666789
Email: Support@callcenter.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/KimCuongMediaJsc/"
Comments
Issues with this site? Let us know.