About
"Tipu Vi?t Nam chuyên thi?t k? ki?n trúc - thi?t k? n?i th?t - thi công xây d?ng các công trình bi?t th?, nhà ph?, van phòng, nhà c?p 4, chung cu, showroom t?i khu v?c thành ph? H? Chí Minh. V?i cam k?t d?m b?o s? hài lòng c?a khách hàng, Tipu Vi?t Nam t? hào là ngu?i b?n d?ng hành dáng tin c?y trong m?i d? án thi?t k? - thi công - xây d?ng.
Website: https://tipuvietnam.com/
Ð?a ch?: s? 2 Ðu?ng s? 1, Melosa Khang Ði?n, Phu?ng Phú H?u, TP. Th? Ð?c
Email: tipuvietnam@gmail.com
Phone: 094 427 74 88
Hastag: #tipuvietnam #thietkenoithat #thietkekientruc #thicongxaydung"
Comments
Issues with this site? Let us know.